حقوق مساوی برای همه

سایت Ligeret.nu درباره برابری حقوق و امکانات زنان و مردان و حقوق شما در حوزه خانواده در کشور دانمارک اطلاعاتی به شما میدهد. کسب اطلاع میکنید که میتوانید به کجا مراجعه نمایید اگر به اطلاعات یا کمک بیشتر نیاز دارید.