برابری

نباید با زنان و مردان، دختران و پسران بدلیل جنسیت آنها رفتار متفاوت داشت. آنها در سراسر جامعه حقوق مالی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، جنسی و سیاسی یکسان دارند. هر دو جنسیت سرمایه ای برای جامعه میباشند.

ارزش زن و مرد یکسان است، حقوق یکسان دارند و فرق گذاشتن بین زن و مرد بدلیل جنسیت آنها غیرقانونیست.

چه مرد چه زن حق دارد در مورد خود، زندگیش و بدنش، درآوردن پولش خودش تصمیم بگیرد، و وظیفه دارد خانواده خود را تأمین کند، مسئولیت فرزندانش را بعهده بگیرد، مالیات بپردازد و در جامعه شرکت داشته باشد.

برابری بین زن و مرد یعنی زنان و مردان باید بتوانند بدون کنترل اجتماعی زندگی کنند، و امکان آنرا داشته باشند خود درباره آنچه میخواهند تصمیم بگیرند.

با شناخت از حقوق خود در جامعه و خانواده میتوان یک زندگی خوب، تحصیل و پیشرفت داشت.

دانمارک قانونی درباره برابری دارد که حقوق و امکانات یکسان در اختیار زنان و مردان میگذارد.

در زیر عنوان های مختلف این نرم افزار میتوانید درباره معنای دقیق برابری مطالب بیشتری بخوانید.

 

حقوق

نباید بدلیل جنسیت تان به شما تبعیض شود. تبعیض غیرمستقیم و مستقیم غیرقانونیست.

در دانمارک یک اصل اساسی میباشد که باید برای همگان حقوق و امکانات یکسان از نظر شرکت در جامعه دانمارک بدون توجه به نژاد، اصالت قومی یا اعتقادات مذهبی تضمین شود. برابری قومی در دنباله برابری در زمینه های دیگر مانند جنسیت، گرایش جنسی، معلولیت، سن، نظرات سیاسی و غیره قرار دارد.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید